SNS Historisch Centrum

 Contact            Faq           Facebook      Youtube

SNS Historisch Archief - Contact SNS Historisch Archief - Faq

Hoe is de SNS ontstaan?


SNS Groep

In 1987 fuseerden twee grote regionale spaarbanken tot SNS (Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken). Vanaf 1989 fuseerden diverse regionale spaarbanken met SNS, waaronder, in 1990, Stichting Bondsspaarbank Midden, Noord en Oost Nederland. In de jaren negentig groeide SNS Groep in hoog tempo door diverse fusies en overnames, waaronder die van BLG Hypotheken, CVB Bank en NOG Verzekeringen. En in 1996 werd Banque de Suez Nederland overgenomen, inclusief de dochtervennootschap Suez Nederland Securities (nu SNS Securities).


Hoe is de SNS Bank ontstaan? Geschiedenis van de bank

SNS staat voor Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken. De rechtsvoorgangers waren zelfstandige spaarbanken die verspreid over heel Nederland gevestigd waren. De spaarbanken werden vanaf 1817 veelal op initiatief van de departementen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen opgericht. De naam, Nutsspaarbank, is hiervan afgeleid. Vooral in de beginperiode legde men zich uitsluitend toe op het in bewaring nemen van spaargeld.

Veel service werd er niet geboden en ook niet gevraagd. Er was overigens geen sprake van kantoren, de zaken werden aan huis afgehandeld, of in de plaatselijke herberg. Slechts op een beperkt aantal tijdstippen kon de klant zijn of haar spaarcenten in bewaring geven.

Enkele spaarbanken zijn op een andere manier ontstaan, bijvoorbeeld op initiatief van een plaatselijke vereniging (Ruinen, Hoogeveen), een afdeling van een ander genootschap dan de Maatschappij tot Nut (Beerta) of op initiatief van enkele plaatsgenoten (Kommerzijl). Ook namen soms particulieren, bijgestaan door de plaatselijke overheid (Lochem) of kerkelijke bestuurders (het Oud Diaken Gezelschap uit Appingedam) de eerste stap tot de oprichting van een spaarbank.

In de eerste helft van de jaren zeventig van de twintigste eeuw zijn – in een paar fusiegolven – plaatselijke spaarbanken samengegaan in regionale spaarbanken.

Het spreekt vanzelf dat de huidige SNS niets meer lijkt op de spaarbank uit het verleden. De bank is een financiële retailspecialist. Daartoe bieden zij een samenhangend pakket van innovatieve bancaire, beleggingsproducten aan. Hierbij richten zij zich op de Nederlandse particuliere en midden- en kleinzakelijke markt, via meerdere merken en verschillende distributiekanalen.

De SNS heeft vanuit haar historie veel lokale kennis en contacten, waardoor de betrokkenheid bij de regio en de mensen die er wonen en werken groot is. Bovendien hecht zij aan veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. De opzet van het SNS Historisch Archief en de zorgvuldige omgang met haar eigen cultureel erfgoed maakt daar deel vanuit. Ook het ontwikkelen van duurzame spaar-, beleggings- en verzekeringsproducten, het verrichten van gespecialiseerde maatschappelijke beleggingsresearch, het ondersteunen van projecten voor vrijwilligerswerk en de sponsoring op landelijk, regionaal en locaal niveau zijn hier voorbeelden van.

Daarom heeft de bank gekozen voor een organisatie-opzet die daarbij aansluit, een structuur met werkmaatschappijen waarvan de afzonderlijke verzorgingsgebieden in de regel samenvallen met provinciegrenzen. Deze werkmaatschappijen zijn verdeelt in clusters.

Dit heeft geleid tot een moderne decentrale organisatie met een compleet financieel dienstenpakket en veel innovatie op het gebied van retailbanking. Onder andere de eerste geldautomaten in Nederland, het eerste on-line/real-time computersysteem in alle bankvestigingen, het eerste elektronische hypotheekadviesmodel en bijvoorbeeld de ontwikkeling van de spaarhypotheek